Receptionist ger skipass till gäst

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter i Orsa Grönklitt

På vilket sätt vi hanterar dina personuppgifter beror på vilken relation du har till oss. Här hittar du information om vad som gäller för dig som är kund hos oss i Orsa Grönklitt!

1. Inledning

Vi värdesätter din integritet, därför har vi fokus på säkerhet och hur vi hanterar och lagrar dina personuppgifter.

Här beskrivs hur Orsa Grönklitt Friluftsanläggning AB (publ.) hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Denna information vänder sig till dig som:
- Är befintlig kund.
- Besöker våran hemsida eller ansluter dig till något av våra öppna Wi-Fi.
- Deltar i våra marknadsaktiviteter som gästundersökningar eller tävlingar.
- Kommunicerar med oss, t.ex. via vår kundtjänst.
- Är leverantör, samarbetspartner, aktieägare eller har annan yrkesrelation med oss.

Vi strävar efter att dina insamlade personuppgifter hanteras och lagras i enlighet med dataskyddslagstiftningen och att de hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Om du har några frågor angående vår hantering och lagring av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned.

2. Vad är personuppgifter?

Den information som kan hänföras, direkt eller indirekt, till en fysisk person som är i livet är en personuppgift. Till detta räknas även t.ex. foton, namn, personnummer, IP-adress.

3. Insamling av personuppgifter

Insamling av personuppgifter sker vid olika tillfällen och sammanhang i syfte att kunna ge dig som gäst relevanta tjänster, upplevelser och erbjudanden.

Vi samlar in personuppgifter på följande sätt:
- Att du själv lämnar in dessa till oss, exempelvis genom ett köp, anmälan till nyhetsbrev eller deltagande i en marknadsaktivitet eller gästundersökning.
- Du lämnar in uppgifterna till en samarbetspartner som förmedlar information för din räkning.
- Genom en tredje part. T.ex. uppgifter om kreditvärdighet från banker eller kreditvärderingsinstitut, eller andra inköp av adresser.

3.1 I samband med köp av en produkt eller tjänst

När du köper en produkt eller tjänst hos oss på vår anläggning hanterar och lagrar vi följande personuppgifter som du själv tillhandahåller oss:
- Ditt namn (och eventuella medgäster) och dina kontaktuppgifter.
- Ditt personnummer, t.ex. när du gör en bokning.
- Ditt eventuella bokningsnummer, om du uppger detta vid bokning/köp.
- Uppgifter om din bokning, t.ex. ankomst och avresa, pris och produkttyp.
- Uppgifter om betalning och betalningshistorik.

Vi hanterar dessa personuppgifter för att:
- Identifiera dig som kund, t.ex. vid kompletterande bokningsinformation eller återlämning av produkt samt vid eventuell reklamation.
- Ta betalt för bokningen, produkten eller tjänsten, inklusive hantera kortbetalningar.
- Eventuellt upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med betalning.
- Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra köp- och bokningsvillkor.
- Kontakta dig vid eventuella förändringar i bokningen, köpet av produkten eller tjänsten.
- Skicka ut ankomst och anläggningsrelaterad information.   
- Marknadsföra våra tjänster och produkter, t.ex. via e-post, SMS eller annan elektronisk kommunikation. (Denna del kan du säga upp dig från via en avregistreringslänk i nyhetsbrevet.)
- Sammanställa statistik över köp av våra produkter och tjänster.
- Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden

Om du väljer att betala med faktura, med eller utan delbetalning, hanterar vi också personuppgifter om dig tillsammans med våra partners för betallösningar.

När du för någon slags kommunikation med oss som företagskund angående, t.ex. offert för konferens, samarbetsavtal, hanterar vi även:
- Fakturerings- och avtalsinformation.
- Kontaktinformation samt personuppgifter till t.ex. dig och företaget du representerar.

3.2 Vid reklamation

Om du reklamerar en produkt, tjänst eller kontaktar oss med andra ersättningsanspråk, hanterar vi:
- Uppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. kontaktuppgifter, personuppgifter, betalningsinformation, kontouppgifter samt ärendehistorik.
- Uppgifter om grunden för ditt ersättningsanspråk.
- Handlingar som du bifogar ditt ärende, t.ex. kvitton eller läkarintyg.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:
- Hantera och bedöma dina ersättningsanspråk.
- För att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med ersättningsanspråk.
- Ta fram eventuell statistik över ersättningsärenden i syfte att förbättra våra tjänster.

3.3 När du kommunicerar med oss

Det finns många olika sätt att kommunicera med oss på; sociala medier, i webbformulär, via telefon eller mail. När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss:
- Namn, kontaktuppgifter och eventuellt bokningsnummer.
- Information om din synpunkt, fråga eller ärende.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:
- Besvara dina frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel och hantera klagomål.
- Leverera beställd information, t.ex. årsredovisning.
- Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via våra hemsidor.

3.4 När du deltar i marknadsaktiviteter eller gästundersökningar

I samband med marknadsaktiviteter (tävlingar, kampanjer etc.) eller i gästundersökningar (enkäter, intervjuer etc.) hanterar vi de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. namn och kontaktuppgifter. Vi hanterar dessa uppgifter för att:
- Administrera marknadsaktiviteten eller gästundersökningen, t.ex. för att kunna kontakta dig igen.
- Informera dig och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter och gästundersökningar.
- Kontakta dig med information om såväl generella erbjudanden som personliga och anpassade erbjudanden, kampanjer och förmåner från oss, via t.ex. e-post.

3.5 När du ansluter till våra Wi-Fi:n på anläggningen, eller använder våran hemsida

När du ansluter dig till något av våra Wi-Fi:n på anläggningen är vi personuppgiftsansvariga för behandlingen som sker för att ansluta dig till Internet, men inte för den fortsatta behandlingen eller för innehållet i din kommunikation via Wi-Fi. När du ansluter dig hanterar vi din IP-ad MAC-adress och tidsstämplar under din anslutna tid. När du besöker vår hemsida/Wi-Fi hanterar vi:
- Uppgifter om hur du integrerar med och använder vår hemsida, t.ex. vi bokning av en resa.
- Information om dina besök på våra hemsidor, genom bla. Cookies (https://www.orsagronklitt.se/om-webbplatsen).

Vi hanterar dina personuppgifter för att:
- Tillhandahålla digitala verktyg och tjänster.
- Ge dig support när du har tekniska problem.
- Underhålla, testa och förbättra våra digitala verktyg och tjänster.
- Upptäcka och förhindra säkerhetsangrepp, t ex virusattacker.
- Analys av besöksbetende på våran webbplats.

3.6 I somliga fall har vi skyldighet enligt lag att hantera personuppgifter

Förutom vad som beskrivs ovan hanterar vi i somliga fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t.ex. på grund av vår bokföringsskyldighet eller begäran från myndighet.

Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

4. Hur länge lagras dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste enligt lag. Därefter raderar vi uppgifterna på ett säkert sätt så att de längre inte kan kopplas till dig.

De personuppgifter vi samlar in vid en bokning lagras i vår kunddatabas i 36 månader. Om du inom perioden från hemkomsten av denna resa gör en ny bokning kommer uppgifter om tidigare bokningar/produkter att lagras i ytterligare 36 månader. Personuppgifterna lagras för att underlätta för dig som gäst samt som underlag för marknads- och kundanalyser i syfte att förbättra vårt erbjudande och produktutbud. Om en personuppgift är kopplad till uppgifter som berör bokföring kommer dessa sparas i sju (7) år enligt bokföringslagen.

De personuppgifter du lämnar vid en prenumeration av vårt nyhetsbrev lagras så länge du är en aktiv läsare. Avregistrerar du dig från nyhetsbreven lagras personuppgifterna i upp till en (1) månad.

Data som samlas in vid hemsidebesök sparas anonymt tillsvidare.

5. Till vem/vilka lämnas dina personuppgifter ut till?

Orsa Grönklitt Friluftsanläggning AB (publ) kommer inte sälja dina uppgifter till en tredje part. Dock så kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:
- Leverantörer inom och utanför EU/EES, som t.ex. tillhandahåller oss IT-tjänster, hanterar bokningar eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för vår räkning.
- Om du på ett företags räkning ingått ett avtal med oss kan uppgifter om köphistorik komma att lämnas ut till företaget i frågan (din arbetsgivare, exempelvis).
- Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

Mottagare som hanterar personuppgifter för Orsa Grönklitt Friluftsanläggning AB (publ) räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. Om vi använder leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t ex tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t.ex. en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi värdesätter din integritet, därför har vi fokus på säkerhet och hur vi hanterar och lagrar dina personuppgifter. Vi arbetar i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet och vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter. Vi har  rutiner och regler kring dataskydd, t.ex. att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

7. Om Cookies

När du besöker våran webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig och ditt internetanvändande genom att använda så kallade Cookies. Läs mer om vår användning av Cookies här: https://www.orsagronklitt.se/om-webbplatsen.

8. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.
- Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.
- Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
- Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.
- Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.
- Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss via brev, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Om du vill ta kontakt med oss och begära rättelse eller att raderas, se kontaktuppgifter och tillvägagånssätt nedan. Från att vi har mottagit ditt brev förbehåller vi oss rätten att det tar upp till en (1) månad innan ändringarna är genomförda. 

9. Hur du motsätter dig elektronisk direktmarknadsföring

Orsa Grönklitt Friluftsanläggning AB (publ) kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för marknadsföring och informationsutskick. Om du inte vill att vi använder dina uppgifter för marknadsföringsändamål är du välkommen att höra av dig så tar vi bort dina uppgifter under de kanalerna vi har tillgång till.
Kontakta i så fall följande: Info@orsagronklitt.se

10. Kontaktuppgifter

Orsa Grönklitt Friluftsanläggning AB (publ) (org. nr. 556098-7462) är personuppgiftsansvarig för hantering av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss via e-post på info@orsagronlitt.se.

För registerutdrag eller rättelse; kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:
Orsa Grönklitt Friluftsanläggning AB (publ)
Box 133
794 22 ORSA

11. Uppdateringar av informationstexten

Denna informationstext uppdaterades senast den 8 augusti 2023 och kan komma att ändras. Förändringar publiceras som en ny version på vår webbplats.