Bokningsvillkor

Allmänna villkor för uthyrning av stuga/lägenhet och rum vid Orsa Grönklitt.

Vem är ansvarig?

Ansvarig förmedlare/uthyrare är Grönklittsgruppen AB, Box 133, 794 22 Orsa. Org. nr 556098-7462.


Som uthyrare är vi skyldiga se till att:
• Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
• Du får handlingar och information om hur betalning skall ske, uppgift om var nyckel kan hämtas och annan betydelsefull information angående din bokning.
• Hyresobjektet stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som tredje part kan ha gjort direkt till er utan vår vetskap och som vi inte känt till eller borde känna till.
• Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
• Du får disponera hyresobjektet från kl. 15.00 avtalad ankomstdag till kl. 11.00 avresedagen, om inget annat bekräftats.
• Om du inte är nöjd med stugan/lägenheten, så är det oss du skall vända dig till. Läs om detta nedan.

När blir min bokning bindande?

När du betalt din anmälningsavgift (eller hela hyran) så har du godkänt din bokning och den är bindande.

När skall jag betala?

Om du bokat tidigare än 60 dagar i förväg är anmälningsavgiften 25 % av boendekostnaden (minimum 500 kr) plus eventuellt avbeställningsskydd och bokningsavgift. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från bokningstillfället. Resten av hyran skall betalas senast 60 dagar före avtalad ankomstdag.

Bokar du senare än 60 till 30 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 10 dagar från bokningstillfället.

Bokar du senare än 30 dagar före ankomstdagen skall hela hyran vara oss tillhanda inom 2 bankdagar från bokningstillfället. Hyran skall alltid betalas innan tillträde.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Bokningen avbokas om inte anmälningsavgiften alternativt slutlikviden är oss tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen. Om du inte betalar i tid betraktas det som en avbokning och reglerna för avbokning gäller. Observera att ingen avbokningsbekräftelse skickas ut.

Men om det händer mig något?

För att skydda dig om det händer något oplanerat kan du köpa vårt avbeställningsskydd vid bokningstillfället. Det kostar 395 kr per hyresobjekt och innebär att du kan avboka fram t.o.m. ankomstdagen. Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning. Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:


• Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarligare art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
• Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
• Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda, översvämning i din bostad. skilsmässa eller uppsägning från ditt arbete (ej varsel).


Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget ska vara oss tillhanda inom 10 dagar från avbokningsdagen.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss.

Följande regler gäller för avbokning med avbeställningsskydd:
• För boende som avbokas 30 dagar eller mer före ankomst behåller vi avgiften för avbeställningsskyddet och en administrativ avgift på 250 kr. Eventuell bokningsavgift återbetalas ej.
• För boende som avbokas 29–0 dagar före ankomst med giltig avbokningsorsak, som du kan styrka med intyg, behåller vi avgiften för avbeställningsskyddet och en administrativ avgift på 250 kr. Eventuell bokningsavgift återbetalas ej.
• Vid avbokning samma dag som ankomst måste avbokningen göras före kl. 12.00.
• För boende som avbokas 29–0 dagar före ankomst utan giltig avbokningsorsak behåller vi 100 % av kostnaden.
• Ingen återbetalning sker om du väljer att avbryta din vistelse tidigare än planerat.

Följande regler gäller för avbokning utan avbeställningsskydd:

• För boende som avbokas 60 dagar eller mer före ankomst behåller vi anmälningsavgiften. Eventuell bokningsavgift återbetalas ej.
• För boende som avbokas 59–0 dagar före ankomst behåller vi 100 % av kostnaden.
• Ingen återbetalning sker om du väljer att avbryta din vistelse tidigare än planerat.


Tillfälliga bokningsvillkor för bokningar gjorda 29 april–18 oktober

Fri avbokning gäller för bokningar, med avbeställningsskydd, gjorda mellan 29 april–18 oktober och för ankomster mellan 29 april–18 oktober. Du kan avboka till och med dagen före ankomst och behöver inte skicka in något intyg för att styrka din avbokning och hela beloppet (inklusive avbeställningsskyddet) återbetalas till dig.

 

Tillfälliga bokningsvillkor för bokningar gjorda 14 maj–31 augusti

Fri avbokning gäller för bokningar, med avbeställningsskydd, gjorda mellan 14 maj–31 augusti och för ankomster mellan 18 oktober–11 april. Du kan avboka till och 30 dagar före ankomst och behöver inte skicka in något intyg för att styrka din avbokning och hela beloppet (inklusive avbeställningsskyddet) återbetalas till dig. Vid avbokning 29–0 dagar före ankomst gäller ordinarie bokningsvillkor.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller boendet i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan likvärdig stuga/rum så har du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat oss, med avdrag för den nytta du kan ha haft av hyresobjektet. I stället för att säga upp avtalet, kan du begära att hyran sätts ned.


Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, senast kl.11.00 dag efter ankomst. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det.

Vad har jag för skyldigheter?

För att boka/ingå avtal med oss gällande boende måste gästen vara 18 år. Alla i sällskapet ska vara fyllda 18 år för att bo i boendet. Åldersgränsen gäller EJ barn i målsmans sällskap.


Du måste vårda stugan/rummet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan kl. 23.00 och kl. 07.00 skall ni iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster.

Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

Du är skyldig att följa de bestämmelser angående rök och husdjursförbud för din stuga/rum som anges på din bekräftelse. Överträdelser av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad från 3 000 kr.
Du får inte använda hyresobjektet till något annat än vad som avtalades vid bokningen och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/rummet, än vad du uppgav vid bokningen.
Du måste städa ordentligt före avresan, följ städinstruktionerna. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad. Slutstädning går också att köpa.
Du måste lämna igen samtliga nycklar till ditt hyresobjekt vid avresa. Om du glömmer det måste vi byta lås på din bekostnad.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:
• Du eller någon i ditt sällskap uppträder störande på anläggningen.
• Du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i hyresobjektet eller på anläggningen.
• Boendet används till ej avsett ändamål.

Om avtalet upphör att gälla p.g.a. ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från anläggningen och du äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga, om ni har anspråk på ersättning skall detta lämnas in skriftligt. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m

Båda parter har rätt att frånträda avtalet om boendet inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförsel, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att snarast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av hyresobjektet.

Snögaranti

Under förutsättning av att du köpt vårt avbeställningsskydd kan du avboka på grund av snöbrist från 3 dagar före ankomst till dagen före ankomst, då behöver du inte betala mer än en administrativ avgift på 250 kr, om inte minst tre åkbara nedfarter och 2 km längdspår är öppna. Snögarantin gäller från julveckan – säsongsavslutning, från längdpremiären till den alpina starten gäller att minst 2 km längdspår skall vara öppna.

GDPR

General Data Protection Regulation, eller GDPR, heter den förordning som börjar gälla för alla EU:s medlemsländer den 25 maj 2018. I Sverige kallas denna förordning Dataskyddsförordningen. Syftet med förordningen är att skydda personer i behandling och lagring av deras personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att kunna hantera ditt avtal med oss gällande exempelvis: boende, evenemang eller annan tjänst. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till någon annan part.

 

Läs mer på www.gronklittsgruppen.se/personuppgifter.

Övrigt

På grund av händelser som ligger utanför vår kontroll som förmedlare har vi rätt att omflytta hyresgäst till likvärdig stuga/rum. Där så är möjligt skall förmedlaren delge gästen/beställaren sådana förändringar före tillträdet och i vart fall så snart som möjligt. Sådana ändringar medför inte någon rätt för gästen att helt eller delvis underlåta att betala avtalade avgifter.


I logipriset ingår ej städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol om inte annat anges på bekräftelsen. I stugan/rummet ingår ej toa- och hushållspapper, rengörings- och diskmedel etc.