Bokningsvillkor

Allmänna villkor för uthyrning av stuga/lägenhet och rum vid Orsa Grönklitt.

Vem är ansvarig?

Ansvarig förmedlare/uthyrare är Grönklittsgruppen AB, Box 133, 794 22 Orsa.

Som uthyrare är vi skyldiga se till att:

- Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.

- Du får handlingar och information om hur betalning skall ske, uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid och annan betydelsefull information angående din bokning.

- Hyresobjektet stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som tredje part kan ha gjort direkt till er utan vår vetskap och som vi inte känt till eller borde känna till du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.

- Du får disponera hyresobjektet från kl. 15.00 avtalad ankomstdag till kl. 11.00 avresedagen, om inget annat bekräftats.

- Om du inte är nöjd med stugan/lägenheten, så är det oss du skall vända dig till.

När blir min bokning bindande?

När du betalt din anmälningsavgift (eller hela hyran) så har du godkänt din bokning och den är bindande.

När skall jag betala?

Om du bokat tidigare än 60 dagar i förväg är anmälningsavgiften 25% av boendekostnaden (minimum 500 kr) plus eventuell avbeställningsförsäkring. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 60 dagar före avtalad ankomstdag.

 

Bokar du senare än 60 till 30 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 10 dagar från bokningstillfället.

 

Bokar du senare än 30 dagar före ankomstdagen skall hela hyran vara oss tillhanda inom 2 bankdagar från bokningstillfället.

 

Hyran skall alltid betalas innan tillträde.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Bokningen avbokas om inte anmälningsavgiften alternativt slutlikviden är oss tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen. Om du inte betalar i tid betraktas det som en avbokning och reglerna för avbokning gäller. Observera att ingen avbokningsbekräftelse skickas ut.

Men om det händer mig något?

För att skydda dig om det händer något oplanerat kan du köpa en av- och ombokningssförsäkring. Den kostar 395 kronor per hyresobjekt och innebär att du kan avboka fram t.o.m. dagen före avtalad ankomst. Avgiften för försäkringen återbetalas inte vid avbokning.

 

Av- och ombokningsförsäkringen gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:
a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarligare art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda, översvämning i din bostad. skilsmässa eller uppsägning från ditt arbete (ej varsel). 

 

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget ska vara oss tillhanda inom 14 dagar från avbokningsdagen.

 

Av- och ombokningsförsäkringen gäller även för snögaranti och övriga avbokningar enligt nedan.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan/lägenheten.

 

Avbokning utan av- och ombokningsförsäkring: 

- För boende som avbokas 60 dagar eller mer före ankomst behåller vi anmälningsavgiften.

- För boende som avbokas 59–0 dagar före ankomst behåller vi 100% av kostnaden.

 

Avbokning med av- och ombokningsförsäkring

– För boende som avbokas 60 dagar eller mer före ankomst behåller vi avgiften för av- och ombokningsförsäkringen och en expeditionsavgift på 250 kr. För boende som avbokas 59–0 dagar före ankomst med giltig avbokningsorsak behåller vi avgiften för av- och ombokningsförsäkringen och en expeditionsavgift på 250 SEK. För boende som avbokas 59–0 dagar före ankomst utan giltig avbokningsorsak behåller vi 100% av kostnaden.
– Ingen återbetalning sker om du väljer att avbryta din vistelse tidigare än planerat.

Ändring/ombokning

När du köpt vår av- och ombokningsförsäkring har du rätt att boka om ditt boende fram till 40 dagar före ankomst, ombokning kan göras i mån av plats och till gällande prislista mot en expeditionsavgift på 250 kr.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller boendet i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan likvärdig stuga/rum så har du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat oss, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/rummet. I stället för att säga upp avtalet, kan du begära att hyran sätts ned.

 

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, senast kl. 11.00 dag efter ankomst. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det.

 

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningskostnad på 250 kr.

Vad har jag för skyldigheter?

För att boka/ingå avtal med oss gällande boende måste gästen vara 18 år. Alla i sällskapet ska vara fyllda 18 år för att bo i boendet. Åldersgränsen gäller EJ barn i målsmans sällskap.

 

Du måste vårda stugan/rummet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan kl. 23.00 och 07.00 skall ni iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster.

 

Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

 

Du är skyldig att följa de bestämmelser angående rök- och husdjursförbud för din stuga/rum som anges på din bekräftelse. Överträdelse av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad från 3 000 kr.

 

Du får inte använda stugan/rummet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/rummet, än vad du uppgav vid bokningen.

 

Du måste städa ordentligt före avresan, följ städinstruktionerna. Om du missar detta tar vi ut en kostnad på 2 000 kr. Slutstädning går att köpa.


Du måste lämna igen samtliga nycklar till din stuga/rum vid avresa. Om du glömmer det måste vi byta lås på din bekostnad.

 

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:
– Du eller någon i ditt sällskap uppträder störande på anläggningen
– Du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i hyresobjektet/på anläggningen
– Boendet används till ej avsett ändamål

 

Om avtalet upphör att gälla p.g.a. ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från anläggningen och du äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga, om ni har anspråk på ersättning skall detta lämnas in skriftligt. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m

Parterna har rätt att träda ifrån avtalet om boendet inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförsel, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjliga betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/rummet.

Snögaranti

Under förutsättning av att du köpt vår av- och ombokningsförsäkring kan du avboka på grund av snöbrist från 3 dagar före ankomst till dagen före ankomst, då behöver du inte betala mer än en expeditionsavgift på 250 kr, om inte minst tre åkbara nedfarter och 2 km längdspår är öppna. Snögarantin gäller från julveckan – säsongsavslutning, från längdpremiären 25 oktober till den alpina starten gäller att minst 2 km längdspår är öppna.

GDPR

General Data Protection Regulation, eller GDPR, heter den förordning som börjar gälla för alla EU:s medlemsländer den 25 maj 2018. I Sverige kallas denna förordning Dataskyddsförordningen. Syftet med förordningen är att skydda personer i behandling och lagring av deras personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att kunna hantera ditt avtal med oss gällande exempelvis: boende, evenemang eller annan tjänst. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till någon annan part. 

 

Läs mer på www.gronklittsgruppen.se/personuppgifter.

Övrigt

På grund av händelser som ligger utanför vår kontroll som förmedlare har vi rätt att omflytta hyresgäst till likvärdig stuga/rum. Där så är möjligt skall förmedlaren delge gästen/beställaren sådana förändringar före tillträdet och i vart fall så snart som möjligt. Sådana ändringar medför inte någon rätt för gästen att helt eller delvis underlåta att betala avtalade avgifter.

I logipriset ingår ej städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol om inte annat anges på bekräftelsen. I stugan/rummet ingår ej diskmaskinstabletter, toa- och hushållspapper. Tänk på att ta med det.

{ }